Wszystko o bik-u

     

Biuro Informacji Kredytowej SA to instytucja, która tworzy bazy danych zawierające informacje  o zobowiązaniach kredytowych  klientów oraz udostępnia je w postaci raportów. BIK prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpień 1997r.

 

 

Informacje zgromadzone w BIK przechowywane są przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania:

-    przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub SKOK),
-    przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody klienta (w przypadku gdy klient opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i, przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania.

 Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK  udostępnia się na pisemny wniosek. (art. 29. ust. 3 Ustawa o ochronie danych osobowych )  BIK ma na udzielenie odpowiedzi 30 dni od daty rejestracji wniosku. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Wnioski dostępne są na stronach internetowych, a także bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta na ulicy Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 32 ust. 5) osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W terminie 30dni BIK jest zobowiązany udzielić informacji .Osoby, które są zainteresowane dostępem do swoich danych częściej niż raz na 6 miesięcy mogę skorzystać z innych produktów BIK: Raport PLUS oraz Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej.

Co to jest Informacja Ustawowa?
Jest to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Informację Ustawową można odebrać osobiście, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Może zostać wysłana również listem poleconym, na adres wskazany we wniosku.
Co to jest Raport PLUS?
Raport PLUS, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Uzyskanie Raportu PLUS jest płatny, a jego koszt wynosi 30 zł. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty kwoty w wysokości 30 zł.
Co to jest Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej? 
Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej oraz poznać swoją ocenę punktową. Uzyskanie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej jest płatne, a jego koszt wynosi 35 zł. Raport można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty.
Jaka jest różnica pomiędzy Informacją Ustawową a Raportem PLUS?
Informacja Ustawowa zawiera te same dane (finansowe i osobowe) co Raport PLUS z tym, że Raport PLUS uzupełniony jest o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie posiadanych przez klienta zobowiązań. Istotną różnicą jest również to, iż Informacja Ustawowa udostępniana jest raz na 6 miesięcy, natomiast Raport PLUS udostępniany jest odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy.

 

BIK nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy. BIK posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych, nie posiada natomiast prawa jakiegokolwiek ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych informacji w uzgodnionym formacie.